Skip to:

Privacyverklaring Lintner BV

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerkt. Lintner BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en bedrijfsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Lintner BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens en bedrijfsgegevens en bedrijfsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens en bedrijfsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens en bedrijfsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij uw emailadres en de door u opgegeven persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens en bedrijfsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Toegang portaal

Via uw persoonlijke inlogcode krijgt u toegang tot ons portaal. Via dit portaal worden uw bestellingen gekoppeld aan uw account.

 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten:

 • per e-mail
 • via social media

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Afhandeling bestelling en locatiegegevens

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw bedrijfsgegevens. Voor de bezorging van uw bestellingen verstrekken wij uw adresgegevens aan de vervoerder. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens en bedrijfsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De ordergegevens worden vervolgens na 6 maanden gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) u persoonsgegevens en bedrijfsgegevens kun u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens door ons wil laten beperken.

  

Autoriteit Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens.

 

Contactgegevens

Lintner BV
De Veldoven 8
3342 GR H.I. Ambacht
info@lintner.nl
+31 (0)78 - 6832211